Thực hiện theo Điều 31 của Luật PCCC năm 2001.Nghị định số : 35/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của chính phủ và Thông Tư số : 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công An.

Căn cứ vào kế hoạch số : 45/KH-PCNT ngày 20/11/2012 của Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC Huyện Nhơn Trạch về việc huấn luyện nghiệp vụ về PCCC đối với lực lượng cơ sở và tổ chức thực tập phương án PCCC.

Phòng Cảnh sát PCCC Huyện Nhơn Trạch đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và thực tập phương án PCCC vào ngày 19 và 20 tháng 12 năm 2012 cho Công ty CP Việt Tiến Đông Á và các Công ty, đơn vị thuê nhà xưởng của Công ty CP Việt Tiến Đông Á.

Địa điểm tổ chức: Văn phòng và khu vực nhà xưởng của Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á.

Một số hình ảnh :