THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày 12 tháng 05 năm 2018 tại Văn phòng Công ty CP Việt Tiến Đông Á : Đường N4, KCN Vinatex Tân Tạo, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Công ty CP Việt Tiến Đông Á long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017; Tình hình SXKD năm 2017.

2. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư năm 2018. Các biện pháp triển khai thực hiện.

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

4. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2017.

5. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017.

6. Chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018-2022.

7. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2018-2022):

Hội đồng quản trị :

- Ông Nguyễn Đình Trường – Chủ tịch HĐQT

- Ông Bùi Văn Tiến – Thành viên HĐQT

- Ông Trần Minh Công – Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát :

- Bà Nguyễn Trâm Anh – Trưởng Ban kiểm soát

- Ông Lê Tiến Thành – Thành viên Ban kiểm soát

Tại Đại hội, các ý kiến của cổ đông đều được Ông Nguyễn Đình Trường - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Văn Quảng- Giám đốc Công ty giải đáp. Cổ đông tham dự đại hội biểu lộ sự tin tưởng, nhất trí cao. Đại hội đã thành công tốt đẹp với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề.