General Meeting of Shareholders 2017

Monday 15/05/2017 10:50 AM

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Ngày 13 tháng 05 năm 2017 tại Văn phòng Công ty CP Việt Tiến Đông Á : Đường N4, KCN Vinatex Tân Tạo, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Công ty CP Việt Tiến Đông Á long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016; Tình hình SXKD năm 2016.

2. Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư năm 2017. Các biện pháp triển khai thực hiện.

3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán độc lập xác nhận.

4. Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2016.

5. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.

Tại Đại hội, các ý kiến của cổ đông đều được Ông Nguyễn Đình Trường - Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Văn Quảng- Giám đốc Công ty giải đáp. Cổ đông tham dự đại hội biểu lộ sự tin tưởng, nhất trí cao. Đại hội đã thành công tốt đẹp với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề.