Sơ đồ mặt bằng

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT NHÀ XƯỞNG, NHÀ VĂN PHÒNG, CÔNG TRÌNH PHU TRỢ
KÝ HIỆU HẠNG MỤC DÀI RỘNG ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH
1 XƯỞNG SỐ 1 106 50 M2 5300
2 XƯỞNG SỐ 2 106 50 M2 5300
3 XƯỞNG SỐ 3 106 50 M2 5300
4 XƯỞNG SỐ 4 106 50 M2 5300
5 XƯỞNG SỐ 5 106 50 M2 5300
6 XƯỞNG SỐ 6 85 50 M2 4250
7 XƯỞNG SỐ 7A 85 50 M2 4250
8 XƯỞNG SỐ 7B 85 50 M2 4250
9 XƯỞNG SỐ 8 112 50 M2 5600
10 XƯỞNG SỐ 9 112 50 M2 5600
11 XƯỞNG SỐ 10 112 50 M2 5600
12 XƯỞNG SỐ 11 40 45 M2 1800
13 XƯỞNG SỐ 12 112 50 M2 5600
14 XƯỞNG SỐ 14 112 50 M2 5600
15 XƯỞNG SỐ 15 40 25 M2 1000
16 XƯỞNG SỐ 20 40 22 M2 880
17 VĂN PHÒNG 14 30 10 M2 300
18 NHÀ BẢO VỆ 16 4 3 M2 12
19 NHÀ BẢO VỆ 17 4 3 M2 12
20 NHÀ BẢO VỆ 18 4 3 M2 12
21 HỒ NƯỚC 19 10 5 M2 50