Các dịch vụ và tiện ích

  • Nhà ăn, căn tin

  • Viễn thông : điện thoại, fax, internet, email, ĐTDD…

  • Nhà máy xử lý nước thải

  • Dịch vụ ngân hàng

  • Cơ quan nhà nước

  • Khu dân cư và đô thị